Salgsbetingelser Luth Gruppen AS

1 Anvendelse

1.1 Disse alminnelige salgsbetingelser gjelder for alle leveranser av reservedeler og forbruksmateriell fra Luth Gruppen AS (heretter kalt Selger). Eventuelle avvik fra disse salgsbetingelser skal avtales skriftlig i egen avtale.

1.2 Utstyr og programvare har egne salgsbetingelser som fremkommer av sine avtaler.

1.3 Selger selger ikke til forbrukere. Ved å bestille varer fra Selger, aksepterer Kjøper å opptre i næringsvirksomhet.

2 Tilbud og vareinformasjon

2.1 Alle priser oppgis i norske kroner (NOK), eksklusive merverdiavgift (MVA) og frakt, med mindre annet er spesifisert.

2.2 Når annet ikke er oppgitt, er skriftlig tilbud bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Dersom Kjøper etter å ha mottatt et tilbud ikke aksepterer hele eller deler av disse vilkårene anses det som et avslag på hele tilbudet. Tilbudet er i tilfellet ikke lenger bindende. Bindende avtale inngås først ved Selgerens ordrebekreftelse, eller der Selgeren med Kjøpers vitende har påbegynt levering. Selgeren kan trekke tilbudet når som helst inntil ordrebekreftelse er sendt dersom Selger selger varen(e) til andre, og dermed ikke har nok varer i henhold til tilbudet, før Kjøper aksepterer tilbudet. Tilsvarende gjelder for Selgerens underleverandør. Se også punkt 2.4 nedenfor om endringer.

2.3 Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Slike oppgaver er bare bindende i den grad en signert avtale spesifikt henviser til dem.

2.4 Prisene er som angitt i ordrebekreftelsen. Prisene kan likevel bli justert helt frem til leveringstidspunktet, dersom Selgerens egen leverandør justerer prisene, råvareprisene endres, eller andre forhold utenfor Selgers kontroll medfører prisøkning for Selger.

2.5 Priser for frakt, skjære- og kappetillegg, emballasje og pakkekostnader i ordrebekreftelser er ikke bindende for Selger. Selger står fritt til å fakturere slike kostnader ved leveringstidspunktet, med mindre annet er avtalt.

2.6 Kjøper kan ikke bestille endrings- og tilleggsarbeider med mindre partene på forhånd er enige om de tids- og kostnadsmessige konsekvensene.

3 Valutajustering

3.1 Dersom annet ikke er avtalt, kan Selger justere prisene i henhold til endringer i valutakurser for Selgers innkjøp fra tilbuds- og leveringstidspunktet.

4 Kvalitet

4.1 Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøper risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til Kjøpers behov. Selgers dokumentasjon, opplysninger og/eller tekniske spesifikasjoner, enten disse er gitt spesifikt til Kjøper eller i generisk form, er ikke å anse som garanti, og kan heller ikke forstås som at Selgeren på andre måter har garantert for at varene passer til Kjøpers behov.

4.2 Siste utgave av angitt standard gjelder i original og uavkortet stand.

4.3 Materialsertifikat er ikke inkludert, med mindre dette er særskilt avtalt.

4.4 Det er Kjøpers ansvar å registrere hvilke produksjonsnummer/batch nummer eller utløpsdatoer som gjelder for varen(e).

5 Leveringsenhet

5.1 Alle varer leveres i den enheten som er angitt i markedsføringen, ordrebekreftelsen eller avtalen.

5.2 Dersom annet ikke er avtalt, kan levert antall avvike noe fra antall i ordrebekreftelse. Kjøper betaler i tilfellet for mottatt antall.

5.3 Ved klar eller betydelig feil i kalkulasjonen på ikke lagerførte artikler, kan Selger korrigere mengde/pris, selv etter avtaleinngåelse. Dersom korrigeringen medfører en samlet prisøkning på mer enn 10 % kan Kjøper avbestille uten kostnad.

6 Betalingsbetingelser

6.1 Hvis Selger forlanger det, må Kjøper ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Selger kan også kreve hel eller delvis forskuddsbetaling. Selger kan fritt holde tilbake sin leveranse inntil Kjøper har stilt avtalt garanti eller betalt forskudd.

6.2 Kjøper kan ikke holde tilbake betaling ved reklamasjon.

6.3 Kjøper har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold med mindre Selger samtykker.

6.4 Ved overskridelser av betalingsfristen beregnes forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

7 Fakturering

7.1 Fakturering skjer på den dagen varen stilles til disposisjon eller sendes fra Selgers lager. Ved direkteleveranser fra Selgers underleverandør kan fakturaen dateres tidligst ved forsendelse fra leverandøren.

7.2 Fraktkostnader, skjære- og kappetillegg, emballasje og pakkekostnader beregnes ved hver levering og faktureres etter medgått bruk og i henhold til standard fraktbetingelser eller i henhold til avtale.

7.3 Betalingsfristen er i begge tilfeller netto pr. 20 dager, med mindre annen betalingsbetingelse er avtalt.

8 Salgspant

8.1 Kjøper har ikke rett til å selge eller pantsette varene før varene er betalt i sin helhet. Kjøper kan heller ikke sammenføye varene med fast eiendom eller annen hovedting på en slik måte at utskilling vil medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelige verditap, før varen er betalt. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt.

9 Leveringsbetingelser, risikoovergang og forsikring

9.1 Alle varer leveres etter Incoterms FCA («Free Carrier») fra Selgers lager, med mindre annet er avtalt. Kjøper står fritt til å hente varer selv eller velge egen transportør. Dersom Kjøper ikke henter eller angir transportør, utnevner Selger en transportør på vegne av Kjøper, primært DB Schenker og Bring, egen varebil eller innleide transportører. Selger losser varer inn på transportørens bil for Selgers risiko. Levering er skjedd straks varene er lastet opp på transportørens bil. Kjøper har da risikoen for transporten, i henhold til FCA, og øvrig risiko som eier.

9.2 Selger pakker, emballerer og merker varer på en forsvarlig måte og i henhold til forskrifter.

9.3 Eventuell forsikring tegnes i overensstemmelse med avtalt leveringsmåte. Kjøper må selv bekoste forsikring for varene fra og med det tidspunktet de overtar risikoen, i henhold til Incoterms FCA.

9.4 Når Selger arrangerer transport, kan selger fakturere for transporten, men Kjøper har likevel risikoen for tap og skade fra varene er lastet opp på transportørens bil. Selgers generelle fraktbetingelser står til enhver tid oppført på Selgers hjemmeside.

10 HMS Datablader og farlig gods

10.1 Selger emballerer og merker farlig gods på en forsvarlig måte og i henhold til forskrifter.

10.2 Kjøper har ansvaret for å gi skriftlig beskjed når HMS datablader for farlig gods skal sendes til en annen mottaker enn den som til enhver tid står oppført som mottaker av HMS dokumenter. Slike dokumenter sendes via e-post til en eller flere faste e-post adresser hos Kjøper.

11 Forsinkelse

11.1 Dersom Selger har informasjon om at avtalt tidspunkt for levering ikke kan overholdes, eller forsinkelse er uunngåelig, skal Selger umiddelbart gi Kjøper beskjed om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering vil kunne fullføres. Dersom forsinkelsen av levering og/eller dellevering skyldes Selgers forhold, og medfører forsinkelse med et vesentlig brudd på avtalt tidspunkt, kan Kjøper heve avtalen ved å gi skriftlig melding til Selger. Kjøper kan ikke kreve erstatning for dekningskjøp eller annet tap som følge av hevingen.

11.2 Kjøper kan likevel ikke heve kjøpet dersom Selger ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor ordren er plassert.

11.3 Dersom Selger har varslet om forsinkelsen, kan Kjøper utøve sin hevingsrett i to dager. Hvis Kjøper ikke anvender sin hevingsrett, skal leveringstidspunkt angitt i varselet anses som nytt avtalt leveringstidspunkt.

11.4 Dersom Kjøper ikke kan oppfylle sine forpliktelser på leveringstidspunktet, herunder akseptere levering, skal Selger varsles skriftlig med en samtidig angivelse av når Kjøper er klar til å hente varene. Eventuelle tilleggskostnader påført Selger skal dekkes av Kjøper. Selger kan heve kjøpet dersom forsinkelsen innebærer et vesentlig avtalebrudd.

11.5 I de tilfeller der leveringstid etter Kjøpers oppfatning er så viktig at en forsinkelse kan få økonomiske konsekvenser for han, skal erstatning eller dagsbøter avtales særskilt og skriftlig senest ved avtaleinngåelse. Utover dette kan ikke Kjøper kreve erstatning ved forsinkelse.

12 Fritaksgrunner (Force Majeure)

12.1 Følgende omstendigheter medfører rett for en part, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende til å utføre sine forpliktelser: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, for eksempel brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, oppløp, større smitteutbrudd, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omtales i dette punkt. Omstendighetene som nevnt, som var inntrådt før avtalens inngåelse, er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse da ikke kunne forutsees.

12.2 Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som omhandles under punkt 12.1, uten opphold skriftlig å underrette den annen part, så vel om hindringens inntredelse som om dens opphør. Ved force majeure som gir Kjøper rett til å utsette sine forpliktelser, skal Kjøper dekke de utgifter som Selger pådrar seg for å sikre og beskytte varen inntil Kjøper mottar varen.

12.3 Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse salgsbetingelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 12.1. Slik heving medfører ingen erstatningsrett eller -forpliktelser.

13 Avbestilling

13.1 Kjøperen har bare rett til å avbestille bestillingsvarer dersom Selgeren på tilsvarende måte kan avbestille overfor sin leverandør. Eventuelle ekstrakostnader forbundet med slik avbestilling kan påløpe Kjøper.

14 Lagerhold

14.1 Selger skal sørge for lagerhold av forbruksvarer og forbruksdeler som er maskin- og/eller kundespesifikke for Kjøper, bare dersom dette er avtalt.

14.2 Kjøper skal kjøpe ut Selgers lagerbeholdning av varer som er spesifikt lagerholdt for Kjøper når Kjøper ønsker å slutte å kjøpe slike varer, med mindre annet er avtalt. Dette gjelder ikke der Selger kan returnere varen til sin underleverandør. Eksempler på slike varer er offset plater, gummiduker og andre tekniske forbruksvarer som er maskin- og kundespesifikke, eller som er av en spesiell kvalitet som i hovedsak bare Kjøper bruker.

15 Undersøkelsesplikt og reklamasjon

15.1 Selger kontrollerer at varene er hele og uskadet ved levering til transportør. Kjøper skal inspisere varene ved mottak. Eventuelle skader på varene ved mottak anses mellom partene å ha blitt påført under transport med mindre Kjøper kan sannsynliggjøre noe annet. Kjøper skal uavhengig av ansvar for transport dokumentere eventuelle transportskader og anmerke disse på fraktbrev ved mottak dersom det kan være aktuelt å holde transportør ansvarlig. Gjør ikke Kjøper dette, overtar Kjøper transportrisikoen, også der denne opprinnelig var hos Selger. Skader på emballasje og mulige fuktskader skal påtegnes fraktbrev ved mottak og bør dokumenteres med bilder.

15.2 Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom Kjøper ikke snarest mulig etter at Kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen, og senest innen det som kommer først av åtte dager eller Kjøpers bearbeiding/bruk av produktet, gir Selger melding om hva slags mangel det gjelder og at Kjøper holder Selger ansvarlig.

15.3 Reklamerer ikke Kjøper innen seks måneder etter den dag Kjøper mottok produktet, kan Kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

15.4 Ved eventuelle feil i varen som skyldes eller kan skyldes transport, skal det reklameres straks også direkte til Transportør og etter den fremgangsmåte som er foreskrevet i forbindelse med transporten. Skader på emballasje og mulige fuktskader skal påtegnes fraktbrev ved mottak og bør dokumenteres med bilder.

15.5 Hvis ikke Kjøper reklamerer i henhold til foranstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende.

15.6 Selger har ved reklamasjon rett til uhindret tilgang for å undersøke varene.

16 Mangler

16.1 Det foreligger mangel dersom varen avviker fra beskrivelsen i ordrebekreftelsen eller avtalen, og dette ikke skyldes hindring utenfor Selgers kontroll eller forhold som beskrevet i pkt. 12.1.

16.2 Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet, har Selger valget mellom å rette mangelen eller omlevere. Retting eller omlevering (samlet betegnet som avhjelp) skal skje innen rimelig tid.

16.3 Kjøper taper sine rettigheter som følge av mangler hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn Selger uten dennes skriftlige samtykke. Dette gjelder imidlertid ikke dersom en forsinkelse vil innebære ytterligere skade.

16.4 Dersom avhjelp ikke er mulig eller ikke skjer innen rimelig tid, kan Kjøper kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kjøpesummen.

16.5 Dersom varene sammenføyes, innebygges, eller inkorporeres i andre varer eller lignende, på en slik måte at de ikke kan fraskilles uten skade på varene, bortfaller Selgers plikt til omlevering og retting.

16.6 Dersom mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd, kan Kjøper i stedet heve avtalen. Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet innen rimelig tid. I motsatt tilfellet tapes hevingsretten.

16.7 Selger kan heve avtalen uten varsel dersom Kjøper er eller kan komme i vesentlig mislighold av sine forpliktelser. Betalingsmislighold fra Kjøperen, inntruffet, forventet eller varslet, samt svekket kredittverdighet for Kjøperen skal alltid være å anse som vesentlig mislighold, med mindre Kjøper stiller tilfredsstillende sikkerhet.

17 Retur

17.1 Varer som er levert Kjøper kan ikke returneres med mindre annet avtales mellom partene. En forutsetning for at Selger vil godkjenne retur av varer er alltid at disse er i ubeskadiget stand, og for fabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje. Selger står fritt til å sette vilkår for å godkjenne retur.

17.2 Returskjema skal fylles ut for alle returer. Returskjema er tilgjengelig på Selgers hjemmesider.

18 Erstatning og ansvarsbegrensninger

18.1 Selger er kun ansvarlig for tap som skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Selger selv eller noen denne svarer for (begrensning av ansvarsgrunnlag).

18.2 Selger har ikke i noen tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien (ansvarsbegrensning knytt til beløp).

18.3 Selger har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse eller indirekte tap (ansvarsbegrensning knyttet til tapets art).

18.4 Selger er bare ansvarlig for skade som varene gjør på annet enn varene selv i den utstrekning Selgers har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

18.5 Under enhver omstendighet kan ikke krav om erstatning fremsettes senere enn 6 måneder etter at skaden inntraff.

19 Endringer i betingelsene

19.1 Selger forbeholder seg rett til å endre på innholdet i Salgsbetingelser Luth Gruppen AS, ved anledning. Dersom vesentlige endringer gjøres i betingelsene, som har vesentlig betydning for Selger eller Kjøper i form av risiko, kostnader eller eiendomsrett, skal Selger informere Kjøper med 3 måneders skriftlig varsel.

20 Tvister

20.1 Avtalen følger norsk lov. I tilfelle søksmål er Selgers verneting vedtatt av begge parter.

Luth Gruppen AS

Professor Birkelands vei 34 b, 1081 Oslo

Telefon 22 90 40 00, post@luthgruppen.no, www.luthgruppen.no

Salgsbetingelsene gjelder fra og med 1. Juli 2024